Vedtægter

A4 dokument med vedtægterne

Foreningens navn er:

” Visens Venner Frederikssund.”

§ 1.      Foreningen er en almen kulturel forening hvis formål er at styrke interessen for         nordisk visesang med hovedvægten lagt på dansk visesang.

§ 2.      Enhver der interesserer sig for visesang kan søge optagelse i foreningen.

§ 3.      Bestyrelsen kan efter afstemning med 2/3 flertal udelukke et medlem, når vedkommende:

a: Har udnyttet foreningens navn kommercielt.

b: Udviser en sådan adfærd, at det ikke kan tolereres af bestyrelsen.

§ 4.      Underholder medlemmer under Visens Venners navn, tilfalder evt. honorar foreningen.

§ 5.      Kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6.      Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer samt 2 suppleanter, der vælges således:

a: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

b: Kasserer og 3 bestyrelses medlemmer i ulige årstal.

c: 1. Suppleant vælges på ulige år.

2. Suppleant vælges på lige år.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 7.      Foreningens regnskabsår følger året d.v.s. 1/1. – 31/12.

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, kontrolleres af en blandt medlemmerne, udenfor bestyrelsen, valgt bilagskontrollant.

Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

§ 8.     Den ordinære generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt enten pr. post eller e-mail med mindst 21 dages varsel. Det pålægges det enkelte medlem selv at underrette kassereren, i forbindelse ændring på sin e-mail, hjemmeadresse, fastnet telefon og mobil telefon nr.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingenter

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant

8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage for-inden.

Lovændringer kan kun vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer, udøvende såvel som ikke udøvende har stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. I særlige tilfælde kan stemmeret dog udøves pr. fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal.

Ved udnævnelse af æresmedlemmer, udelukkelse fra fore-ningen samt ændringer af foreningens love, kræves der dog 2/3 af de afgivne stemmer for godkendelse.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom gives.

§ 9.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når:

a: Bestyrelsen finder det nødvendigt.

b: Skriftlig begæring ledsaget med dagsordenforslag, frem-sættes til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 14 dage efter begæring er modtaget.

§ 10.    Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.

§ 11.    VVFO er tilsluttet Landsorganisationen af Visens Venner i Danmark. Denne bestemmelse kan, så længe foreningen består, ikke ændres.

§ 12.    Foreningen kan opløses ved simpel flertal af de  fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling.

Denne ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med dette ene formål, at opløse foreningen.

§ 13.    Opløses foreningen, besluttes det på en Ekstraordinær generalforsamling hvad eventuelle formue skal gå til.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2011